فیلتر

درب مقاوم در برابر آتش با مقاومت 120 دقیقه ای